Wspólna praca Rodziców, Nauczycieli i innych Pracowników Szkoły oraz samego Ucznia ukierunkowana jest na pomaganie mu we wzrastaniu w człowieczeństwie odpowiednio do jego poziomu rozwoju, aby był dobrym i szczęśliwym człowiekiem oraz mógł odnajdywać się w zmieniającej się rzeczywistości.

Absolwent Szkoły Fundacji STERNIK-Poznań:

1
zna własne zdolności i możliwości fizyczne i psychiczne oraz jest gotowy do podejmowania wysiłku, aby je rozwijać; zna, rozumie i akceptuje zmiany zachodzące w jego ciele i psychice; ma pozytywny stosunek do samego siebie;
2
jest otwarty na prawdę; potrafi dokonywać analizy i syntezy, wyciąga wnioski, myśli krytycznie, potrafi argumentować oraz wykorzystuje powyższe kompetencje do działania kreatywnego i z inicjatywą;
3
zna chrześcijańską wizję człowieka i etykę chrześcijańską, posiada wiedzę z obszarów kultury oraz docenia osiągnięcia cywilizacyjne, twórczość artystyczną i piękno przyrody;
4
cechuje go spójność myślenia, mówienia i działania oraz dotrzymywanie podjętych zobowiązań;
5
jest zdolny do obiektywnej i zrównoważonej oceny pojawiających się spraw, ludzi, wydarzeń i relacji;
6
potrafi odkrywać pozytywne aspekty otaczającej rzeczywistości, przyjmować z optymizmem wszelkie okoliczności życiowe;
7
posiada nawyki pracy i porządku ułatwiające późniejszą naukę i pracę zawodową oraz zaangażowanie w życie społeczne; potrafi dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;
8
czyni dobry użytek z własnej wolności, podejmuje godne i sprawiedliwe decyzje oraz bierze za nie odpowiedzialność;
9
jest zdolny do decydowania o swoich celach życiowych i realizowania wybranych przez siebie wartości w sposób dobrowolny;
10
w sposób wolny i odpowiedzialny traktuje wymagania wiary szanując jednocześnie inne wyznania;
11
jest otwarty na drugą Osobę i szanuje ją w każdym wymiarze, zdolny do dawania siebie innym oraz świadomy, że prawdziwa miłość niesie ze sobą - obok szczęścia - oddanie, poświęcenie i wyrzeczenie;
12
postępuje konsekwentnie w życiu osobistym i społecznym, jest szczery, sprawiedliwy i hojny wobec innych, wrażliwy i gotowy do odpowiadania na potrzeby innych.