ETAP

TERMIN PUNKTACJA DODATKOWE INFORMACJE

Wstępne kryteria (średnia ocen
i zachowanie)

do 15 kwietnia 2024 r.

 1. średnia ocen nie niższa niż 4,0 na 1 semestr /średnia ocen z 1 i 2 trymestru klasy VIII
 2. zachowanie przynajmniej dobre na 1 semestr / 2 trymestr klasy VIII

Średnia ocen jest wyliczana na podstawie wykazu ocen z dziennika elektronicznego Kandydata (załączonego w mailu po zgłoszeniu dokonanym przez stronę internetową).

 

Egzamin wewnętrzny (pisemny)

20 kwietnia 2024 r. godz.
9:00 – 12:30

do uzyskania 60 pkt:

 • jęz. polski ⇒ 20 pkt
 • matematyka ⇒ 20 pkt
 • jęz. angielski ⇒ 20 pkt

Zakres egzaminu:
podstawa programowa SP
Formuła egzaminu: część testowa oraz część otwarta (w tym zadania o wyższym stopniu trudności)

Rozmowa kwalifikacyjna

22 kwietnia – 17 maja 2024 r.

do uzyskania 80 pkt:

1. część 10 pkt

2. część 40 pkt

3. część 30 pkt

Rozmowa jest przeprowadzana w obecności Komisji Rekrutacyjnej i trwa ok. 30 min.

Składa się z trzech części:

 1. Przygotowana wcześniej wypowiedź nt. „Czego oczekuję od szkoły na etapie liceum?”
 2. Autoprezentacja nt. zainteresowań, planów i motywacji Kandydata
 3. 3 pytania z wiedzy ogólnej (losowane z puli niejawnych pytań)

 

Działalność społeczna
i charytatywna

do 15 kwietnia 2024 r.

do uzyskania 15 pkt

 

Działalność społeczna i charytatywna:

Oceniana na podstawie potwierdzonego pisemnie dorobku kandydata

 • Dokumenty dostarczone na rozmowę kwalifikacyjną
 • Dodatkowymi elementami, które mogą być wzięte pod uwagę przy ocenie, są pisemne rekomendacje np. od dyrektora szkoły, nauczyciela, księdza proboszcza czy innych osób, polecających kandydata.

 

Średnia ocen (kl. VII i VIII)

do 15 kwietnia 2024 r.

do uzyskania 15 pkt:

 • za świadectwo z wyróżnieniem na koniec kl. 7 – 5 pkt
 • za oceny na I sem./ średniej ocen I i II trym. kl. 8 w zależności średniej:
  • 4,0 – 4,49 ⇒ 2 pkt
  • 4,5 – 4,74 ⇒ 3 pkt
  • 4,75 – 4,99 ⇒ 5 pkt
  • 5,0 – 5,24 ⇒ 6 pkt
  • 5,25 – 5,49 ⇒ 8 pkt
  • 5,50 – 6,00 ⇒ 10 pkt

Punkty za świadectwo na koniec kl. 7 są przyznawane na podstawie skanu świadectwa.

Średnia ocen w kl. 8 jest wyliczana na podstawie wykazu ocen z dziennika elektronicznego Kandydata.

Oba dokumenty należy załączyć w panelu rekrutacyjnym po dokonaniu zgłoszenia przez stronę internetową ALO.

 

Inne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe kandydata

do 15 kwietnia 2024 r.

do uzyskania 30 pkt

Osiągnięcia pozaszkolne:

 • Udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach
 • Wysokie miejsca w konkursach i zawodach sportowych i artystycznych
 • Kopie dokumentów należy załączyć w panelu rekrutacyjnym po dokonaniu zgłoszenia przez stronę internetową ALO